• Instagram
  • Youtube
  • iTunes

Nový čas & miesto bohoslužieb

+

Investuj do Otcovho domu

Jedna z hodnôt, v ktorú v Otcovom dome veríme je štedrosť. S každým požehnaním prichádza aj zodpovednosť a výsada byť požehnaním pre iných.

Veríme, že každý kresťan má dávať prvotinu (desiatok) zo svojho príjmu Pánovi na Božie dielo. Desiatok je prejavom viery, že Boh sa o nás postará a v ničom nebudeme mať nedostatok. Jeho kladieme na prvé miesto.

Ak chceš investovať do služby Otcovho domu svojim desiatkom alebo milodarom, môžeš tak spraviť v hotovosti počas nedeľných bohoslužieb, alebo vkladom na náš účet.

Bankové spojenie

Názov organizácie: OZ Otcov dom Slovensko, IČO: 42447623
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Názov účtu: OZ Otcov dom Slovensko
Číslo účtu: 4022029486/7500
IBAN: SK16 7500 0000 0040 2202 9486

“Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.” (Matúš 6:33)