Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

Čomu VERÍME?

„Veľmi ochotne prijímali slovo a každý deň skúmali Písma, či je skutočne tak.“ (Sk. 17:11)

Veríme, že Biblia je Božie slovo. Je Božím odkazom, je pravdivá a použiteľná pre každodenný život.

Veríme, že existuje jediný Boh, ktorý je Stvoriteľom všetkých vecí. Zjavuje sa v troch osobách. Boh – Otec, Boh – Syn a Boh – Duch Svätý. Je nekonečne milujúci, dobrý a dokonale Svätý.

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom.

Veríme, že Pán Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom. Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás a vstal, aby dokázal Jeho víťazstvo a zmocnil naše životy.

Veríme, že pre prijatie odpustenia a znovuzrodenie musíme činiť pokánie z hriechov, veriť v Ježiša Krista a odovzdať sa Jeho vôli pre naše životy.

Veríme, že pre svätý a plodný život, ktorý pre nás Boh zamýšľa, potrebujeme byť pokrstení vo vode ponorením a naplnení mocou Ducha Svätého.

Veríme, že Boh vystrojil každého, aby sme vedeli naplniť Jeho dobrý zámer pre náš život. Veríme, že Boh nás chce uzdravovať a meniť nás tak, aby sme mohli žiť zdravé a prosperujúce životy, a aby sme mohli efektívnejšie slúžiť svojmu okoliu.

Veríme, že naša večnosť závisí od toho, ako odpovieme na evanjelium Ježiša Krista. Veríme, že Ježiš Kristus sa vráti skoro, tak, ako to zasľúbil.

Veríme v prebudenú cirkev posledných dní, ktorá bude mať dostatok oleja. Ježiš sa vráti pre cirkev, ktorá bude slávna, bez poškvrny a bez vrásky. (Efežanom 5:27) Čím viac bude vo svete narastať temnota, tým viac bude svietiť Božie svetlo skrze zjavenie Božej dobroty a Božích synov & dcér, na ktorých túžobne očakáva celé stvorenstvo. (Rimanom 8:19)