Follow Us………

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Email
 • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

GDPR – ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie pre spolupracujúce osoby, členov cirkevného zboru, dobrovoľníkov, darcov, účinkujúcich, návštevníkov podujatí, odberateľov newslettrov a návštevníkov webových stránok a kontaktov na sociálnych sieťach

Identifikácia prevádzkovateľa:

Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Bratislava – Otcov Dom

Košická 37

821 09 Bratislava

IČO: 509 66 278

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktná osoba: 

Vladimír Žák, pastor   

e-mail: otcovdombratislava@gmail.com 

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady majú za cieľ informovať, akým spôsobom Prevádzkovateľspracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými môžu byť spolupracujúce osoby, členovia cirkevného zboru – Prevádzkovateľa, dobrovoľníci, darcovia, účinkujúci, návštevníci podujatí, odberatelia newslettrov a návštevníci webových stránok a kont na sociálnych sieťach.  

Osobnými údajmi sa rozumejú informácie týkajúce sa určitej osoby, ktorú je možné na základe týchto informácií, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom je Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Bratislava – Otcov Dom, Košická 37, 821 09 Bratislava, IČO: 509 66 278, ktorá určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa osobné údaje spracúvajú.

Aké osobné údaje a za akým účelom Prevádzkovateľ spracúva? 

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené aké osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom Prevádzkovateľ spracúva.

Osobné údaje (Kategórie a príklady) Účel spracúvania Právny základ spracúvania
Spolupracujúce osoby: titul, meno a priezvisko,  e-mail, telefónne číslo,  adresa, platobné a fakturačné údaje
Dohodnutie, uzavretie a plnenie zmluvy o spolupráci a súvisiaca komunikácia

Uzavretie a plnenie zmluvy so spolupracujúcou osobou
Darcovia bankové údaje o finančných daroch (meno, priezvisko, názov účtu, číslo účtu, darovaná suma)

Prevádzkovateľ nepoberá príspevky na svoju činnosť od štátu, preto je príjemcom dobrovoľných darov na svoju činnosť 

Uzavretie zmluvy o darovaní  
Členovia cirkevného zboru Meno, priezvisko Dátum narodenia  Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska)  Dátum narodenia  Údaje súvisiace s konaním sobášov, pohrebov Činnosť, kde a ako sa člen zapája do zborového života – dobrovoľnícke aktivity, výpomoc (napr. príprava priestorov, kaviareň, ozvučenie, osvetlenie, hudobná zložka a pod.)

Zabezpečovanie organizačných a prevádzkových činností Prevádzkovateľa  Fungovanie cirkevného spoločenstva 

Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov  Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností Oprávnený záujem – interné potreby, pastoračná služba, budovanie spoločenstva   
Dobrovoľníci a účinkujúci na verejných podujatiach, bohoslužbách
Meno, priezvisko Dátum narodenia  Kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého / prechodného pobytu, bydliska)  Druh dobrovoľníckej činnosti Obdobie vykonávania dobrovoľníckej činnosti  Poučenie o BOZP a iné bezpečnostné povinnosti

druh dobrovoľníckej činnosti termíny výkonu dobrovoľníckej činnosti (plánovanie aktivít) 


fotografia alebo audiovizuálny alebo audiozáznam záznam

 
Vykonávanie dobrovoľníckej činnosti a výpomoci efektívne riadenie dobrovoľníkov a komunikácia s nimi, plánovanie chodu činností prevádzkovateľa


iba ak ide o dotknutú osobu, ktorá sa aktívne podieľa na tvorbe programu prevádzkovateľa (hudobné predstavenie, prednášky / kázne, moderovanie nedeľných a iných zhromaždení a akcií), tieto programy sú streamované prostredníctvom sociálnej siete Facebook a zverejňované Hudobníci účinkujúci na podujatiach Iní účinkujúci – moderovanie verejných podujatí, rečníci, kazatelia, hostia  Živý online prenos kázní, svedectiev, príhovorov, piesní a priebehu programu na organizovaných podujatiach

Plnenie zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a predzmluvné vzťahy  Zákon o dobrovoľníctve č.406/2011 Z. z.
plnenie zmluvy oprávnený záujem – plánovanie chodu aktivít prevádzkovateľa, organizovanie zborových stretnutí a dobrovoľnícke aktivity s tým súvisiace
oprávnený záujem prevádzkovateľa: keďže z podstaty charakteru prevádzkovateľa ako registrovanej cirkvi na Slovensku majú aktivity prevádzkovateľa evanjelizačný charakter (t.j. majú záujem o šírenie svojej činnosti medzi verejnosť), nedeľné bohoslužby sa vysielajú a dotknuté osoby podieľajúce sa na tvorbe bohoslužieb a programu môžu byť za týmto účelom snímaní audiovizuálnym záznamom, ktorý sa vysiela prostredníctvom siete internet na Facebooku, kde nahrávky zostávajú uložené v rámci FB skupiny.
súhlas účinkujúcich udelený potvrdzujúcim úkonom – účasťou na programe 

Návštevníci podujatí meno, priezvisko  dátum narodenia e-mailová adresa telefónne číslo spôsob platby 

Registrácia na podujatie, prípadne zabezpečenie ubytovania a iných súvisiacich potrieb

Oprávnený záujem – zabezpečenie konania verejných podujatí organizovaných celkom alebo sčasti Prevádzkovateľom 
Odoberatelia newslettrov e-mailová adresa
Zasielanie noviniek a iných oznámení

Oprávnený záujem – ak je dotknutá osoba členom Prevádzkovateľa alebo ak sa prihlásila na odber noviniek
Návštevníci webových stránok a kont na sociálnych sieťach Identifikácia osoby komentujúcej alebo inak reagujúcej na príspevky Prevádzkovateľa, ktorú dotknutá osoba zverejní, fotografia takej osoby súvisiaca s jej užívateľským účtom 

Prevádzkovanie účtu na sociálnych sieťach, prevádzkovanie webových stránok Prevádzkovateľa 

Oprávnený záujem – informovanie o aktivitách Prevádzkovateľa na internete 

Z akých zdrojov získavame osobné údaje? 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré následne spracúva, priamo od dotknutej osoby.

Zdieľame údaje s ďalšími osobami?

a) Externí poskytovatelia služieb

Údaje spolupracujúcich osôb zdieľame s externou účtovnou firmou pre účely platenia faktúr a vedenia účtovníctva. 

b) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám 

Prevádzkovateľ môže byť povinný za určitých okolností zdieľať osobné údaje dotknutých osôb s tretími osobami mimo vyššie uvedených poskytovateľov služieb, a to v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. 

Medzi takéto tretie osoby môžu patriť:

 • správne a obdobné orgány
 • finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
 • polícia, štátne zastupiteľstvá

Odovzdávame osobné údaje do krajín mimo EÚ/EHP? 

Osobné údaje sa neprenášajú do krajín mimo EÚ / Európsky hospodársky priestor (EHP). Osobné údaje niektorých osôb (napr. účinkujúci), ktoré sú viditeľné pri online prenosoch verejných bohoslužieb a podujatí, však môžu byť viditeľné prostredníctvom online prenosu aj v krajinách mimo EÚ/EHP. 

Ako sú osobné údaje zabezpečené?

Prevádzkovateľ za účelom zaistenia dôvernosti, integrity a dostupnosti osobných údajov dotknutých osôb využíva moderné IT bezpečnostné systémy a programy. Prevádzkovateľ udržuje vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných údajov. Prístup k osobným údajom dotknutých osôb je umožnený len osobám, ktoré ich potrebujú, aby mohli plniť svoje pracovné povinnosti a sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. Priestory, v ktorých sa osobné údaje nachádzajú, sú zabezpečené proti nezákonnému alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a proti ich strate alebo poškodeniu. 

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?

Prevádzkovateľ  uchováva osobné údaje dotknutých osôb iba po dobu, počas ktorej ich potrebuje na účel, na ktorý boli získané (viď vyššie), pre ochranu našich oprávnených záujmov (napr. pri súdnom spore alebo pre účely kontroly), a ku splneniu našich zákonných archivačných povinností. 

Aké sú práva dotknutých osôb týkajúce sa spracúvania osobných údajov?

Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to predovšetkým Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) ustanovuje najmä nasledujúce práva dotknutých osôb:

 • právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sú používané ich osobné údaje a aké sú ich práva,
 • právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov a to poštou, e-mailom, alebo aj osobne na našej adrese uvedenej nižšie,
 • právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním,
 • právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; (ii) bol odvolaný súhlas k ich spracúvaniu; (iii) bolo dotknutou osobou oprávnene namietané ich spracúvanie; (iv) boli spracúvané nezákonne; alebo (v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí ich správnosť; (ii) spracúvanie je protizákonné; (iii) ak ich Prevádzkovateľ už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracúvaniu po dobu, kým Prevádzkovateľ neoverí, či oprávnené záujmy Prevádzkovateľ prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
 • právo podať námietky proti spracúvaniu osobných údajov v prípade, že sú spracúvané na účely oprávnených záujmov;
 • právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi pri splnení zákonných podmienok;
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že Prevádzkovateľ porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov.

Otázky a kontakty  

Pokiaľ ste dotknutou osobou a zaujímajú vás podrobné informácie o právach v oblasti ochrany osobných údajov, alebo máte inú otázku, alebo podnet k spracúvaniu osobných údajov, kontaktujte nás prosím poštou alebo emailom na kontaktných údajoch: 

Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Bratislava – Otcov Dom

Košická 37

821 09 Bratislava

Kontaktná osoba: 

Vladimír Žák, pastor   

e-mail: otcovdombratislava@gmail.com 

Zmeny týchto zásad

Je možné, že Prevádzkovateľ sa rozhodne tieto zásady zmeniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícií na webovej stránke www.otcovdom.com .

V Bratislave dňa 25.5.2018

Stiahnuť ako PDF súbor