Follow Us………

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Email
  • iTunes

Pridaj sa na našu nedeľnú oslavu/bohoslužbu

+

21 dní obnovy nádeje & pôst od negativizmu

Kategórie: Blog

Pridaj sa k nám od 9. do 29.januára 2023!

1. Obnov svoju myseľ pravdou ohľadom jednej z oblastí na každý deň.
2. Nezabudni, že viera je z počutia a naše slová majú moc.
3. Preto medituj nad Božím slovom a prehlasuj tieto prehlásenia nad sebou v modlitbe.
4. Výsledkom bude to, že tvoja nádej začne rásť ako výsledok premeny mysle.
5. Začneš zažívať premenu najprv vo svojich emóciách, perspektíve a potom aj okolnostiach.

Viera je z počutia (Rimanom 10:17). Ako budeš počuť seba samého/samú hovoriť tieto prehlásenia, začneš im veriť viac a viac, čo bude mať vplyv na to, ako rozmýšľaš a ako vidíš Boha Otca, seba a svoje okolnosti.

Celý dokument s 21 prehláseniami na vytlačenie si môžeš stiahnuť ako PDF dokument TU.1. Oblasť NAPREDOVANIA – “V roku 2023 budem napredovať bez ohľadu na okolnosti!”

Filipänom 4:11
Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. 12 Viem sa aj uskromniť a viem žiť i v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvätený: byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť biedu. 13 Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.

2. Oblasť NÁDEJE – “Verím tomu, že moja budúcnosť bude lepšia než moje momentálne prežívanie a Boh mi k tomu dáva schopnosť.”

Rimanom 15:13 Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila mocou Ducha Svätého.

Jeremiáš 29:11
11 Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina — sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.

3. Oblasť VIERY – “Ďakujem Bohu Otcu za to, že Jeho zasľúbenia platia a modlitby, ktoré som sa modlil sú účinné a fungujú v mojom živote, rodine, okolnostiach a národe.”

Židom 11:1
1 Viera je zárukou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, 2 lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo.

Jakub 5:16
Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.

4. Oblasť ODPUSTENIA – “Moje rozhodnutia zámerne odpúšťať a žehnať robia životy druhých aj ten môj lepšími.”

Skutky 7:59-8:1
59 A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil: Pane Ježišu, prijmi môjho ducha. 60 Potom si kľakol a zvolal silným hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel. 1 Šavol schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci, okrem apoštolov, sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie.

5. Oblasť DLHODOBÉHO SPÔSOBU MYSLENIA – “Moje presvedčenia a rozhodnutia, ktoré robím budú pozitívnym príkladom a odkazom pre ďaľšiu generáciu.”


Židom 11:20
20 Vo viere Izák požehnal Jákoba a Ézava v pohľade do budúcnosti.

6. Oblasť RADOSŤI & SMIECHU – “Mám silu a vitalitu pretože sa denne plním radosťou Pánovou, ktorá je mojou silou. Smejem sa, keď počujem klamstvá nepriateľa a s úsmevom sa učím odovzdávať Bohu svoje starosti a obavy.”

Žalm 55:23
23 Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará.

Nehemiáš 8:10
Nebuďte smutní, lebo radosť Hospodinova je vašou silou.

7. Oblasť ROZHODNUTÍ – “V každej situácii, ktorej čelím, mám na výber. Mám veľa možností, príležitostí a nápadov. V Bohu nachádzam riešenie na každý problém a situáciu a rozhodujem sa správne.

1. Korinťanom 10:13
13 Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný, On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.

Jakub 1:5
5 Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.

8. Oblasť POHĽADU NA DRUHÝCH – “Učím sa vidieť ľudí podľa ich potenciálu, nie podľa ich minulosti. Rozhodujem sa hľadať v druhých to dobré.”

2. Korinťanom 5:16
16 Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz (Ho) už nepoznáme. 17 Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.

Sudcov 6:12
12 Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal: Hospodin je s tebou, silný hrdina!

9. Oblasť REAKCIÍ – “Moja reakcia na danú vec, či problém je takmer vždy dôležitejšia než problém samotný.”

Jakub 1:2-3
2 Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť.

10. Oblasť HRANIČNÝCH SITUÁCIÍ – “Aj keby sa udialo to nahoršie, ja budem OK. Môj život je ukrytý v Bohu.

Daniel 3:16-18
16 Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odpovedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. 17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. 18 Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať.

11. Oblasť PROTIVENSTIEV A ŤAŽKOSTÍ – “Moje momentálne ťažkosti a frustrácie sú mojim cvičiskom vytrvalosti, aby som obdržal ešte väčšiu dávku nádeje a vplyv, ktorý mi Boh v budúcnosti zverí.

Rimanom 5:3-5
3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji.

Žalm 119:71
71 Dobre mi, že som bol pokorený, aby som sa učil Tvojim nariadeniam. 72 Pre mňa je lepší zákon Tvojich úst ako tisíce zlata, striebra.

12. Oblasť POKOJA – “Pokoj je jednou z mojich najúčinnejších zbraní na modlitbe. Tak ako Ježiš utíšil rozbúrené more, tak aj ja hovorím pokoj nad svojimi emóciámi, obavami, hnevom či ustarostenosťou.

Filipänom 4:6-7
6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Rimanom 16:20
20 A Boh pokoja skoro rozšliape satana pod vaše nohy. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.

13. Oblasť OSOBNEJ INTEGRITY – “Keď niečo sľúbim, tak to aj dodržím. Zodpovedne pristupujem k mojim povinnostiam a záväzkom a nevyhováram sa na druhých ani okolnosti.”


Matúš 5:37
37 Ale nech je vaša reč: áno – áno; nie – nie; lebo čo je nad to, je od zlého.

Žalm 15
Kto smie prebývať na Tvojom svätom vrchu? 2 Ten, kto je bez úhony a koná spravodlivo a pravdu vraví zo srdca; 3 kto neutŕha jazykom, neubližuje inému a hanu na blížneho nekydá; 4 kto zavrhuje podliaka a uctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto svoju prísahu nemení, i keď má z toho škodu…

14. Oblasť IDENTITY – “Nie som tým, čo o mne hovorí moja minulosť ani moje zlé rozhodnutia. Som tým, kým Boh Otec hovorí, že som!”

Židom 10:14
14 Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť.

2. Korinťanom 5:17
17 Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 18 A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia.

15. Oblasť VZŤAHOV – “Neuzavriem si srdce voči ľuďom, ktorí ma sklamali, alebo o ktorých počujem negatívne veci. Priateľov si vyberám, ale všetkým ľuďom žehnám a prajem dobré.”

1. Korinťanom 13:4-8
4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; 5 nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, 6 neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; 7 všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí. 8 Láska nikdy neprestane.

1. Timoteovi 5:19
19 Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by svedčili dvaja alebo traja svedkovia.

16. Oblasť ODVAHY – “Som odvážny/a, konám odvážne a voči svojim Goliášom utekám s plnou dôverou v Boha-Otca.”

1.Samuelova 17:48
48 Keď Filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a vybehol zo šíku proti Filištíncovi.

17. Oblasť AUTENTICITY – “Moja autenticita, úprimnosť a zlomenosť prepája moje srdce s druhými a dáva ľuďom nádej.”

Filipänom 3:12
12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil.

1. Petrov 5:5
5 Podobne mladší, poddaní buďte starším. A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.

18. Oblasť POVOLANIA & SLUŽBY – “Viem, že moje obdarovanie mi bolo zverené pre budovanie Božieho kráľovstva a službu druhým. Preberám zodpovednosť za moje povolanie, s ochotou slúžim druhým a viem, do čoho ma Boh povoláva a do čoho ma nepovoláva.


1. Petrov 4:10-11
10 Posluhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej, každý tým duchovným darom, ktorý prijal. 11 Keď niekto hovorí, nech hovorí ako reč Božiu; keď niekto posluhuje, nech to robí ako z moci od Boha, aby sa vo všetkom oslavoval Boh pre Ježiša Krista

19. Oblasť SEBAPRIJATIA – “Som bezpodmienečne milovaý/á mojim Nebeským Otcom a skrze Krista hodný/á prijímať Jeho lásku a požehnanie na každý deň.

Lukáš 15:20
20 I vstal a šiel k otcovi. Keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho.

1. Jána 4:19
19 My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý.

20. Oblasť PROCESU – “Nečakám na dokonalosť u seba, druhých, ani v mojich okolnostiach na to, aby som sa mohol tešiť a byť radostným/ou.”

Filipänom 3:12-15
12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14 cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15 Ktorí sme teda dospelí, takto zmýšľajme…”

21. Oblasť POVZBUDZOVANIA DRUHÝCH – “Denne hľadám príležitosti, ako povzbudiť ľudí na ich ceste za Ježišom. Som tým najväčším povzbudzovačom pre mojich priateľov, rodinu (manželku/manžela, deti, atď.) či ľudí v spoločenstve aj mimo neho.”

Skutky 11:22-24
22 Dopočula sa o tom aj jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. 23 Keď ta prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili v srdci, 24 lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery. K Pánovi sa pridal veľký počet ľudí.

Židom 10:24
24 A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom.

Autor:Vladimír Žák

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.